Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU "EVOLVER" realizuje projekt pt.

„Eliminowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER””

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 36 pracowników(36K) Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER” przez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych w okresie od 1.02.2023 r do 31.07.2023 r.
Projekt zakłada modernizację stanowisk pracy tj. zakup ergonomicznego wyposażenia oraz szkolenia dla pracowników z zakresu ergonomii pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych. .
Projekt będzie realizowany w okresie od 1.02.2023 do 31.07.2023 roku i skierowany będzie do pracowników Fundacji „EVOLVER” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. ½ etatu.

Wartość Projektu: 241 348,75 PLN

W tym dofinansowanie ze środków EFS: 205 146,43 PLN

FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU "EVOLVER" realizuje projekt pt.

„ Maluch w żłobku, mama w pracy. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w Rudzie Śląskiej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 na terenie Miasta Ruda Śląska poprzez utworzenie żłobka na 32 miejsca opieki i zapewnienie jego funkcjonowania przez 12 miesięcy. Projekt zakłada utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym dziećmi z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Ruda Śląska. .
W celu osiągnięcia założeń merytorycznych w projekcie zaplanowano wydatki na:
• Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń,
• zakup zabawek i wyposażenia
• bieżące utrzymanie żłobka.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2022 r. do 30.06.2023 r i skierowany będzie do mieszkańców Rudy Śląskiej i miast ościennych w tym średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jakim jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia przez realizacje wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt przyczyni się także do zwiększenia aktywizacji zawodowej uczestników.

Wartość Projektu: 768 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków EFS: 652 800,00 PLN

FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU "EVOLVER" realizuje projekt pt.

„ Przedszkole „Barwny Świat Alter” ”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 15 niepełnosprawnych dzieci (6K,9M) będących w wieku przedszkolnym z Rudy Śląskiej i miast ościennych poprzez uruchomienie nowych, spełniających wymagania lokalowe miejsc edukacji przedszkolnej na terenie miasta Ruda Śląska oraz zapewnienie bieżącej opieki, doposażenie placówki, realizację zajęć dodatkowych i podnoszenie kwalifikacji 6 nauczycieli (6K) bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem w okresie od 1.03.2021 do 31.08.2022 i okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu.
Projekt zakłada utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Ruda Śląska.
W celu osiągnięcia założeń merytorycznych projekt zakłada:
• Dostosowanie i adaptacje pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola,
• zakup zabawek i wyposażenia
• szkolenia dla nauczycieli
• bieżące utrzymanie przedszkola przez okres 12 miesięcy

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2021 - 30.06.2023 r i skierowany do dzieci z Rudy Śląskiej

Wartość Projektu: 1 205 997,60 PLN

W tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 025 097,96 PLN PLN