Celami fundacji są:

 • Stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka w całym cyklu jego życia.
 • Edukacja na każdym etapie rozwoju człowieka w tym także kształtowanie postaw prospołecznych i doskonalenie form kształcenia w placówkach publicznych i niepublicznych.
 • Krzewienie oświaty psychologicznej i edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie wiedzy o autyzmie oraz o skutecznych metodach pracy z rodziną i dziećmi z autyzmem.
 • Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Wspieranie działalności charytatywnej oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych.
 • Propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego.
 • Prowadzenie różnego rodzaju szkół i placówek oświatowych.
 • Organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu: zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, w szczególności poprzez stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce.
 • Udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne.
 • Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań, talentów.
 • Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów Fundacji.
 • Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet.
 • Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację celów Fundacji.
 • Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej jak i międzynarodowymi, osobami prywatnymi w kraju i za granicą stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji oraz środkami masowego przekazu.