Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU "EVOLVER" realizuje projekt pt.

„ Przedszkole „Barwny Świat Alter” ”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 15 niepełnosprawnych dzieci (6K,9M) będących w wieku przedszkolnym z Rudy Śląskiej i miast ościennych poprzez uruchomienie nowych, spełniających wymagania lokalowe miejsc edukacji przedszkolnej na terenie miasta Ruda Śląska oraz zapewnienie bieżącej opieki, doposażenie placówki, realizację zajęć dodatkowych i podnoszenie kwalifikacji 6 nauczycieli (6K) bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem w okresie od 1.03.2021 do 31.08.2022 i okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu.
Projekt zakłada utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Ruda Śląska.
W celu osiągnięcia założeń merytorycznych projekt zakłada:
• Dostosowanie i adaptacje pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola,
• zakup zabawek i wyposażenia
• szkolenia dla nauczycieli
• bieżące utrzymanie przedszkola przez okres 12 miesięcy

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r i skierowany do dzieci z Rudy Śląskiej i miast ościennych w tym średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem.

Wartość Projektu: 1 205 997,60 PLN

W tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 025 097,96 PLN